SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAN YARARLANMALARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ*

Figen Yünlü
İzmit Kazım Karabekir İlköğretim Okulu
Dr. Mustafa Sağlam
Anadolu Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik ders kitaplarından yararlanmalarına ve anlamalarına ilişkin düşünceleri araştırılmıştır. Çalışmada, Eskişehir ilinde sekizinci sınıfı bulunan ilköğretim okullarının %15’i kura ile belirlenerek, kura ile belirlenen bu 21 okulun sekizinci sınıflarında okuyan toplam 831 öğrenciye anket uygulanmıştır. Uygulanan anketten elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin matematik ders kitaplarından beklenen düzeyde yararlanmadıkları ve matematik ders kitaplarında anlatılan konuları genellikle anlayamadıkları görülmüştür. Bu sonuçlara göre, öğrenciler matematik ders kitaplarından yeterince yararlanamamaktadır. Çalışma sonunda öğrencilerin matematik ders kitaplarından yeterince yararlanabilmeleri için bazı önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler

Matematik ders kitabı, matematik ders kitabından yararlanma,
sekizinci sınıf öğrencileri,
öğrenci görüşleri