GRASHA – RIECHMANN ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİ ÖĞRENCİ FORMUNUN TÜRKÇEYE UYARLAMASI

Ertan Zereyak Marmara Üniversitesi

Özet

Bu çalışma işbirlikli öğrenme ve e-kampus araştırmalarında yaygın olarak kullanılan Grasha – Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması amacıyla yapılmıştır. Ölçek eğitim teknolojisi, yabancı dil ve psikolojik danışma ve rehberlik alanlarından toplam beş uzman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören sınıflardan tesadüfi örnekleme (yansız kura) yoluyla seçilen 239 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Uyarlanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, her stil için alt ve üst sınırlar ile ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğin kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için, daha geniş gruplara uygulanarak Türkçe norm çalışması yapılmalıdır.

Anahtar Sözcükler

Grasha, Riechmann, GRSLSS, öğrenme stili, ölçek uyarlama.