KISA CEVAPLI VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERİN “1- 0” VE AĞIRLIKLI PUANLAMA YÖNTEMLERİ İLE PUANLANMASININ TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Göksu Gözen
Ankara Üniversitesi

Özet

Çoktan seçmeli ve kısa cevaplı testlerin puanlanmasında yaygın olarak kullanılan “1- 0” puanlama yönteminin, maddelere eşit ağırlıklar vererek bireyin sahip olabileceği kısmi bilgiyi göz ardı etmesi ve şans başarısını barındırması yönündeki yetersizliklerine bağlı olarak test maddelerini veya seçeneklerini ağırlıklandırmayı öngören birçok puanlama yöntemi önerilmiştir. Bu araştırmada çoktan seçmeli ve kısa cevaplı test maddelerinin ağırlıklı puanlanmasının öğrencilerin test puanlarına ve testin geçerliğine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri 2001-2002 öğretim yılında Ankara ve Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümlerinde okuyan 316 birinci sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. Uygulamada biri çoktan seçmeli, diğeri kısa cevaplı iki sözel yetenek testi kullanılmıştır. Uygulanan test maddeleri her bir test türü için “1- 0” puanlama yöntemiyle, madde güçlük indekslerine bağlı ağırlıklı puanlama yöntemiyle (1-p j) ve madde güçlük indeksleriyle madde ayırıcılık gücü indekslerinin birlikte kullanıldığı ağırlıklı puanlama yöntemiyle [(1-p j)r jx] puanlanmıştır. Farklı puanlama yöntemlerinden elde edilen test puanları arasındaki ilişkiler ve testlerin geçerlik katsayıları arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, farklı puanlama yöntemlerinin kullanılmasının test puanları üzerinde aynı etkiyi yaptığını ve test geçerlikleri arasında da manidar bir farka neden olmadığını göstermiştir.

Anahtar Sözcükler

Madde ağırlıklandırma, puanlama yöntemleri, çoktan-seçmeli maddeler.