MATEMATİK ÖĞRETMEYE YÖNELİK KAYGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Dr. Murat PEKER
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeği geliştirmektir. Bunun için ilgili literatür incelendikten sonra 40 maddelik matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeği madde havuzu oluşturulmuştur. Tasarı haline getirilen ölçek 1 öğretmen adayı, 1 öğretmen, konu alanı ve alan eğitimi uzmanlarından 2 öğretim üyesi tarafından incelenmiştir. Öneriler doğrultusundaki değişikliklerden sonra 40 maddeli ölçek pilot olarak Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden oluşan 121 öğretmen adayına uygulanmıştır. Pilot uygulamadan sonra öneriler doğrultusunda 5 madde ölçekten çıkarılmış, ölçeğin kalan 35 maddelik deneme formu Cumhuriyet Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği ve ortaöğretim matematik öğretmenliğinde okuyan 242 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde faktör analizi ve iç tutarlılık analizi yapıldıktan sonra 23 maddeli 4 faktörlü matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeği geliştirilmiştir. Matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) .91 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Sözcükler

Matematik öğretme kaygısı, ölçek, geçerlik, güvenilirlik, öğretmen adayı.