İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ

Dr. Figen Turan
Rafet Fırat Şipal
Hacettepe Üniversitesi

Özet

İşitme engeli farklı kaynaklarda farklı olarak tanımlanmakla birlikte ortak bir içeriğe sahiptir. Bu yazıda işitme engeli ile ilgili en yaygın ve geniş kapsamlı tanımlara yer verilmiş ve işitme engelli çocukların dil gelişim düzeyleri, dil özellikleri ve farklı dil bileşenleri (fonoloji, morfoloji & sentaks, semantik, pragmatik) açısından açıklık getirilmeye çalışılmıştır. İşitme engelli çocukların akademik beceri düzeylerine dikkat çekilmeye çalışılmış, okuma ve yazma becerileri üzerinde durulmuştur. İşitme engelli çocukların dil gelişimleri ile ilgili olarak yapılmış bir çok çalışmada, işitme kaybı ile dil gelişimi arasında net bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak işitme kaybından etkilenen çocukların dil gelişimleri ve akademik becerilerinin desteklenmesi için eğitim müfredatlarında iletişim becerilerinin yanı sıra dil becerilerinin de ağırlıklı olarak yer alması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler

İşitme engeli, işitme engelli çocuklar, dil gelişimi, dil özellikleri