FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEKLERİ İLE ÖZNEL İYİ OLUŞLARININ İNCELENMESİ

Dr. Vesile Oktan
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerin nitelikli insan yetiştirme amacına dönük olarak sundukları imkanlardan biri olan Farabi Öğrenci Değişim Programı’na dahil olan öğrencilerin sosyal destek sistemlerini ve öznel iyi oluşlarını incelemektir. Araştırma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 70 Farabi Değişim Programı öğrencisi ve 70 Farabi Değişim Programı öğrencisi olmayan toplam 140 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Öznel İyi Oluş Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, t-testi kullanılmıştır. Sonuçlar, Farabi Değişim Programı öğrencisi olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin, öznel iyi oluşları ve algılanan sosyal destekleri arasında farklılık göstermemiştir. Buna karşılık Farabi Değişim Programı öğrencisi olan kız ve erkek öğrencilerinin öznel iyi oluş puanları ve sosyal destek puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Değişim programı öğrencisi olmayan kız ve erkek üniversite öğrencilerinin algılanan öznel iyi oluş puanları ve sosyal destek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Sözcükler

Farabi Değişim Programı, Öznel iyi oluş, Sosyal destek.

TAM METİN