ALTERNATİF BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK EV OKULU

Dr. Murat Taşdan
Dr. Özden Demir
Kafkas Üniversitesi

Özet

Öğrenmede bireylerin bağımsız öğrenme yeteneğine kavuşması, günümüzde giderek artan bir önem kazanmaktadır. Bireyin hür iradesini okulun kalıpları içerisine sıkıştırmamayı hedef alan ev okulu modeli, özellikle öğrenene birey olarak değer verilmesini, onun kendini gerçekleştirmesini ve öğrenmeyi öğrenme kapasitesine dayalı olarak çocukların sistemli bir şekilde evde eğitilmesini öngören bir modeldir. Bu çalışmada, ev okulu modelinin kavramsal temelleri ortaya konulmuş, ev okulunun kökenleri, ev okulu uygulamasında yer alan yaklaşımlar, ev okulu uygulamasının üstünlükleri ve sınırlılıkları hakkında bilgi verilmiş ve eğitimdeki yeri açıklanmıştır. Ayrıca ev okuluna dayalı öğretimin temel ilkeleri tartışılmaya ve alanda yapılan çalışmalar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda ev okuluna dayalı öğretimin, ülkemiz eğitim sisteminde ebeveynlerin sosyoekonomik eksiklikleri, yasal prosedürler, mali kaynak ve öğretim teknolojisi ve materyal yetersizliği gibi nedenlerle uygulanması güç olsa da koşullar sağlandığında uygun bir alternatif model olabileceği söylenebilir.

Anahtar Sözcükler

Ev okulu, Evde eğitim, Alternatif eğitim modelleri.

TAM METİN