NEDEN-SONUÇ MODELİNE DAYALI ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM ETİĞİ İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Dr. Bahadır Erişti
G. Feryal Küçüker
Anadolu Üniversitesi

Özet

Neden-sonuç modeline dayalı öğretimin, ilköğretimde bilişim etiği ile ilgili davranışların öğretimi konusundaki etkililiğini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel modelde desenlenmiştir. Araştırmanın kontrol grubunu, zenginleştirilmiş öğretim yaklaşımının uygulandığı grup, deney grubunu ise neden-sonuç modeline dayalı öğretimin gerçekleştirildiği grup oluşturmaktadır. Araştırma, 2010 yılında Türkiye’de, Eskişehir ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını ilköğretim beşinci sınıfta öğrenim gören 88 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deneysel uygulaması, bilişim teknolojileri dersi öğretim programında yer alan “Bilgilerimi paylaşıyorum” ünitesi ile öğrencilere kazandırılması amaçlanan toplam beş adet bilgisayar etik kuralı ve sosyal değer içermektedir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilişim teknolojileri dersi etik ve sosyal değerler testi ile elde edilmiştir. Testin test, tekrar test güvenirlik katsayısı [r=.92; p< 0.001]; Cronbach’s alpha değeri [r=.90; p< 0.001]’dur. Araştırma verilerinin çözümlenmesi; üç yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımlı ve bağımsız t testi çözümlemeleri yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, etik davranışların öğrenilmesi konusunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerde anlamlı bir farklılaşma olmakla birlikte, deney grubu öğrencilerinin elde ettikleri sonuçlar çok daha üst düzeydedir. Deneysel işlem, cinsiyet değişkeni bağlamında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç vermiştir. Erkek öğrencilerin son test puan ortalamaları, kadın öğrencilerinkinden anlamlı ölçüde yüksektir. Deneysel işlemin bilişim etiği ile ilgili davranışların öğretimi konusundaki etkisi, öğrencilerin haftalık bilgisayar kullanma sürelerine göre farklılaşmamaktadır.

Anahtar Sözcükler

Neden-sonuç modeli, Etik değerlerin öğretimi, Bilişim etiği, İlköğretim

TAM METİN