KOŞUT ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME STİLİNİN KAYBOLMAYA ETKİSİ

Hayriye Tuğba Öztürk
Ankara Üniversitesi

Özet

Fazla miktarda bilginin tek bir ekranda çoklu ortamlar ile verilmek istenmesi, eğer tasarım ilkeleri de dikkate alınmamışsa sistemden çıkma, gereksiz vakit harcama, aşırı bilişsel yüklenme gibi istenilmeyen sonuçlara götürebilir. Kullanıcıların bilginin sunulduğu bu ortamlarda yaşadıkları olumsuz durumlardan bir diğeri de kaybolmadır. Özellikle, geleneksel okuma anlayışının kitaplara dayalı olduğu kullanıcılar düşünüldüğünde, bu kullanıcılar doğrusal bir sıralama izleyen ve başlangıç ile bitişi belirli olan basılı materyallere göre, bağlantı ve düğümlerin takip edilerek okumanın gerçekleştiği ekranlarda istenilen bilgiye ulaşma konusunda zorluk çekebilir ve kaybolabilirler. Bahsedilen çoklu ortamlar bu çalışmada koşut tasarım bağlamında ele alınmış ve bu ortamlarla öğrenmede öğrenme stilinin kaybolmaya etkisi incelenmiştir. Çok gruplu sontest deney modeline uygun olarak tasarlanan araştırmanın bağımsız değişkeni dört düzeyi bulunan öğrenme stilidir. Katılımcıların öğrenme stilleri, Kolb’un öğrenme stilleri modelince belirlenmiş olup; değiştiren, özümseyen, ayrıştıran ve yerleştiren şeklinde adlandırılmıştır. Katılımcıların tümü koşut ortamları esas alan materyallerle öğrenim görmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkenleri ise kaybolma durumu ve kaybolma puanıdır. Hazırlanan koşut çoklu ortam materyali dört öğrenme stilinden 59 katılımcıya (değiştiren öğrenme stilinde 16, yerleştiren öğrenme stilinde 11, özümseyen öğrenme stilinde 16 ve ayrıştıran öğrenme stilinde 16 katılımcı) uygulanmıştır. Kaybolma durumunu incelemek için ise Beasley ve Waugh (1995) tarafından geliştirilen “kaybolma düzeyi envanteri” uygulanmış ve tek yönlü varyans analizi yöntemi kullanılarak elde edilen bulgular neticesinde, koşut düzenlenmiş çoklu ortamlarda öğrenme stilinin kaybolma durumuna ve kaybolma puanına etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Koşut Öğretim Ortamları, Paralel Tasarım, Çoklu öğrenme ortamları, Öğrenme stili, Kaybolma, Arayüz tasarımı, Pencereleme.

TAM METİN