ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN DURUM BELİRLEME TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN NİTEL BİR MODELLEME ÇALIŞMASI

Dr. C. Deha Doğan
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının durum belirleme tercihlerinde etkili olan etmenlere ilişkin nitel verilere dayalı bir model oluşturmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kapsamında yürütülmüştür. Çalışmada görüşme yapmayı gönüllü olarak kabul eden ve kolay ulaşılabilen 16 öğretmen adayı katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu ile toplanan veriler genel çerçeve içerisinde yapılan kodlama yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan modelde öğrenme biçemleri, çalışma yöntemi ve öğrenme olgusunu ders geçme olgusundan önde tutma değişkenlerinin öğretmen adaylarının durum belirleme tercihlerinde öncelikli olarak etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler

Durum belirleme tercihleri, Öğrenme biçemleri, Durum çalışması.

TAM METİN