BASKIN ÖĞRENME STİLİNİN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ TERCİHİ VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ *

Arş. Gör. Ebru Kılıç
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
ekilic@gef.gazi.edu.tr

Özet

Bu araştırma, web temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme et-kinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçek-leştirilmiştir. Çalışmanın kuramsal temelini Kolb Öğrenme Stilleri Modeli oluşturmaktadır. Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılarak öğrenme stil-leri belirlenen 118 deneğin, 51'i özümseyen, 26'sı ayrıştıran, 24'ü değiştiren ve 17'si de yerleştiren öğrenme tipine sahiptir. Bu deneklere ön test uygulan-dıktan sonra, her bir öğrenme tipine uygun etkinlikler içeren bir web sitesi ile iki haftalık bir öğretim sağlanmıştır, uygulama sonunda son test uygulanmış-tır. Uygulama sırasında, deneklerin tercih ettikleri öğrenme etkinlikleri özel olarak hazırlanan bir veri tabanında bilgisayar tarafından kaydedilmiş ve bu kayıtlar daha sonra baskın öğrenme stiline ilişkin tutarlılık puanlarının he-saplanmasında kullanılmıştır. Öğrenme etkinlikleri tercihine ilişkin tutarlılık puanları aritmetik ortalama ve standart sapma, bu puanların öğrenme stilleri-ne göre değişkenliği tek yönlü varyans; denek grubunun genel erişi puanları ilişkili t-testi, erişi puanlarının baskın öğrenme stiline ve tutarlılık puanlarına duyarlılığı ise tek yönlü varyans testleri ile çözümlenmiştir

Anahtar Sözcükler
Kolb öğrenme stilleri envanteri, öğrenme etkinlikleri tercihi,
baskın öğrenme stili, web temelli öğrenme

TAM METİN