UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Teker
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Özet

Türkiye’de uzaktan eğitim her geçen yıl biraz daha önem kazanmaktadır. Gelinen noktada uzaktan eğitim uygulamaları ile 1.000.000’u geçen öğrenci kitlesine hizmet sunulmaktadır. Bu öğrencilerin en fazla yararlandıkları öğrenme kaynağı basılı materyallerdir. Bu nedenle araştırmada uzaktan eğitim öğrencilerinin etkili ders çalışma stratejilerine sahip olma durumu sınıflara ve bölümlere göre karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Genel tarama modeli çerçevesinde ve anket uygulaması şeklinde yürütülen araştırmaya 150 uzaktan eğitim öğrencisi katılmıştır. Toplam 26 sorudan oluşan anket formunun genel güvenilirliği .82 olarak hesaplanmıştır. Toplanan veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve tek boyutlu varyans analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan anlamlılık testlerinde .05 hata oranı temel alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ders çalışmaya zihinsel olarak hazırlanması, zaman kullanımı, çalışma ortamını düzenleme, farklı kaynaklardan yararlanmaya ilişkin stratejilerini oluşturmada kısmen sorun yaşadıkları söylenebilir. Buna karşın öğrencilerin etkili okuma, ders çalışma, değerlendirme stratejilerine sahip oldukları ve özgüvenlerinin yüksek olduğu, kendi kendilerini kontrol becerilerini geliştirdikleri söylenebilir. Bazı özellikleri göstermede bölümler ve sınıflar arasında küçük farklılıklar olmasına rağmen üst sınıflara gelindikçe bir uzaktan eğitim öğrencisinin sahip olması gereken özellikleri daha çok gösterdikleri görülmektedir.

Anahtar Sözcükler
Uzaktan eğitim, basılı öğretim materyali, etkili ders çalışma stratejileri

TAM METİN