MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMI VE KIZ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI *

Arş. Gör. Özden Özkahveci
Doç. Dr. Ayten Ulusoy
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
oozden@gazi.edu.tr

Özet

Mesleki Açıköğretim Programı (MAP) uzaktan eğitim yoluyla geniş bir hedef kitleye eğitim hizmeti götürerek iş hayatına meslek elemanı yetiştirirken, Kız Meslek Liseleri (KML) de bu görevi örgün eğitim yoluyla yerine getirmektedir. Araştırmanın genel amacı, MAP ve KML öğrencilerinin başarılarını karşılaştırmak, uzaktan ve örgün eğitim yoluyla yetişen öğrencilerin başarıları arasında bir farkın olup olmadığını belirlemektir. Araştırma,1999-2000 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında Zübeyde Hanım KML Giyim Bölümü ile aynı okulda MAP Giyim Bölümüne devam eden öğrencilerden oluşan çalışma kümesi ile yürütülmüştür. MAP’dan 25, KML’den 36 öğrenci araştırmanın çalışma kümesini oluşturmaktadır. Elde edilen veriler f, %, , S ve t-testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler bilgi düzeyleri bakımından karşılaştırıldığında, MAP birinci sınıf öğrencilerinin KML’deki öğrencilere göre giriş düzeylerinin daha yüksek olduğu, son testte bu farkı korudukları, ikinci ve üçüncü sınıflarda anlamlı bir farkın görülmediği belirlenmiştir. Öğrencilerin beceri düzeyleri karşılaştırıldığında MAP birinci ve üçüncü sınıfta bulunan öğrencilerin KML öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları görülmüş, ikinci sınıflar arasında ise beceri düzeyleri bakımından aralarında anlamlı bir farkın bulunmadığı belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler
Mesleki eğitim, mesleki açıköğretim programı, öğrenci başarısı.

TAM METİN