İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK LIKERT TİPİ BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Doç. Dr. Ezel Tavşancıl
Doç. Dr. Hafize Keser
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
keser@education.ankara.edu.tr

Özet

İnternet kullanımına yönelik tutumları ölçen bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılan bu araştırmada, çalışma grubu 370 öğretmen adayıdır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında 132 madde oluşturulmuş, bu maddeler için maddetoplam, maddekalan korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bu analizler sonucu manidar bulunmayan maddeler ölçekten çıkarılarak ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için kalan 76 maddeye faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda altı faktörü (internetin öğretimde, araştırmada, sosyal etkileşimde, iletişimde, bilgi paylaşımında kullanımı ve öğretimde kullanımından hoşlanma) varyansın %49.964'ünü açıklayan 31 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar elde etmek amacıyla çeşitli değişkenlere göre tutum puanları ortalamaları arasındaki fark test edilmiştir. Ölçeğin ölçüt geçerliği için Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği ve sosyal beğenirliğin ne ölçüde rol oynadığını belirlemek amacıyla Sosyal Beğenirlik Ölçeği puanları arasında ilişki hesaplanmıştır. Güvenirlik için ölçek üç hafta arayla uygulanmış, test tekrar test korelasyon katsayısı (0.71) hesaplanmıştır. Yine güvenirlik için varimax rotasyon sonucu saptanan altı alt boyut ve ölçeğin tümü için Cronbach a (0.89) katsayıları bulunmuştur. Yapılan çalışmaların sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.


Anahtar Kelimeler
İnternet, internet kullanımı, tutum, ölçek.

TAM METİN