REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ELEMANLARININ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE YETERLİLİK ALGILARININ GELİŞTİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Küçüker
Yrd. Doç. Dr. Tevhide Kargın
Prof. Dr. Gönül Akçamete
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
skucuker@education.ankara.edu.tr


Özet

Bu araştırmada 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde belirtilen rol ve sorumluluklara ilişkin RAM çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programının yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin görüş ve yeterliliklerinin geliştirilmesinde etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma grubunu, MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 2125 Mayıs 2001 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen "Özel Eğitim Gerektiren Bireyleri Tanıma Formatörlük Kursu" na katılan 57 rehberlik araştırma merkezi elemanı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla çalışma grubuna program öncesi ve sonrasında Yönetmeliğe İlişkin Yeterlilik Algılarını ve Görüşleri Belirleme Ölçeği (YİBGBÖ) uygulanmış ve elde edilen veriler ölçeğin Yönetmelikte Belirtilen Görevlere İlişkin Yeterlik Algıları (YİYA) ve Yönetmeliğe İlişkin Görüşler (YİG) alt ölçeklerine göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, hizmet içi eğitim programının YİYA alt ölçeğinin BEP Geliştirme ve Aile Eğitimi, Eğitsel Tanı ve Değerlendirme ve Ekip Çalışması boyutları ile tüm alt ölçekte program sonrasında RAM çalışanlarının yeterlik algılarında anlamlı ölçüde bir artışın olduğunu göstermektedir. Ayrıca YİG alt ölçeğinin Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Süreci boyutunda da çalışma grubunun yönetmeliğe ilişkin görüşlerinde program sonrasında olumlu yönde bir değişme gözlenirken Ekip Çalışması, RAM ve En Az Kısıtlayıcı Ortam boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.


Anahtar Sözcükler
Özel eğitim, hizmet içi eğitim programı,
573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, mesleki rol ve sorumluluklar.

TAM METİN