İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KAMU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN BİR HESAP VEREBİLİRLİK MODELİ

Dr. Züleyha Ertan Kantos
Milli Eğitim Bakanlığı
Dr. Ali Balcı
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel ilköğretim okulları için bir hesap verebilirlik modeli geliştirmek ve geliştirilen hesap verebilirlik modeline ilişkin Türkiye’deki öğretmen ve yönetici görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin geliştirilen hesap verebilirlik modelinin boyutlarına ilişkin görüşleri; “okul türü” değişkenine göre “Kim hesap vermeli?” sorusuna verdikleri yanıtlara dayanılarak betimlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre özel okulda ve kamu okulunda çalışan öğretmen ve yöneticilere göre; öğrencilerin araştırma becerilerinin geliştirilmesi maddesinde kamu ve özel ilköğretim okullarında öğretmenler hesap vermelidir. Okul yönetiminde demokratik ilkelere önem verilmesi maddesinde kamu ve özel ilköğretim okullarında yöneticiler hesap vermelidir. Okul toplumunda farklılıklara saygı duyulması maddesinde kamu ve özel ilköğretim okullarında yöneticiler hesap vermelidir. Öğrenci başarım verilerini öğretim ve gelişime ilişkin bilgilendirmede kullanmada kamu ve özel ilköğretim okullarında yöneticiler hesap vermelidir. Sonuçta her iki eğitim kurumunda yöneticilerin hesap vermesi gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler

Hesap verebilirlik, Eğitimde hesap verebilirlik, Sosyal sorumluluk.

TAM METİN