ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA VE MAĞDUR OLMA DÜZEYLERİNİN OKUL TÜRÜ VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Mehmet Barış Horzum
Dr.Tuncay Ayas
Sakarya Üniversitesi

Özet

Teknolojideki gelişim günümüzde en küçüğünden yaşlısını tüm bireylerin teknoloji kullanımını beraberinde getirmektedir. Teknoloji kullanımı her zaman olumlu olmayabilmektedir. Olumsuz ve yanlış teknoloji kullanımlarından biri de sanal zorbalıktır. Bu çalışanın amacı, farklı orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin sanal zorba ve mağdur olma düzeylerinin okul türlerine ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada tarama modellerinden anlık durum saptama gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılı birinci döneminde Sakarya ilinde öğrenim görmekte olan 334 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemin seçiminde basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı Ayas ve Horzum (2010) tarafından geliştirilen “Sanal Zorba/Kurban Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde cinsiyet için ilişkisiz örneklemler için t-testi; okul türü ve öğrenim gördükleri sınıf için ANOVA testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyete göre sanal zorbalığa maruz kalma ve bu davranışları gösterme açısından farklılık bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla sanal zorbalık davranışları gösterdiği bulunmuştur. Özel liselerde okuyanlar ve sınavla alınan Anadolu liselerindeki öğrencilerin diğer liselerdeki öğrencilerden daha fazla sanal zorbalık yaptıkları görülmektedir. Bunun yanında araştırmada okul türlerinde tek cinsiyetten öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda, hem kız hem erkek öğrencilerin öğrenim gördüğü okullardan daha az sanal zorbalık olaylarının olduğu bulunmuştur. Bu bulgu sanal zorbalık olaylarında farklı cinsiyetlerin bir arada öğrenim gördüğü okullarda daha fazla olduğunu ortaya koyacak niteliktedir.

Anahtar Sözcükler

Sanal zorba, Sanal mağdur, Ortaöğretim öğrencisi, Cinsiyet, Okul türü.

TAM METİN