HİPER ORTAMLARDA UYARLANABİLİR İÇERİK VE UYARLANABİLİR GEZİNMENİN ÖĞRENCİ DOYUMU VE BİLİŞSEL YÜKE ETKİLERİ

Dr. Meltem Eryılmaz
Atılım Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ile uyarlanabilirliğin düzeylerinin, öğrencilerin doyumları ve bilişsel yüklenmelerine etkilerini belirlemektir. Araştırma, 2011-2012 döneminde üniversitede öğrenim gören, 1. ve 4.sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 120 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. 1.sınıf öğrencileri mühendislik dışındaki bölümlerde okuyan öğrencilerden, 4.sınıf öğrencileri mühendislikte okuyan öğrencilerden seçilmiştir. Araştırmada uyarlamaların olmadığı, uyarlanabilir içerik bulunan ve uyarlanabilir gezinme bulunan üç farklı ortam geliştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak, öğrenci doyumu için araştırmacı tarafından geliştirilen üç ayrı ortam için farklılaştırılmış bir ölçek, bilişsel yük için Paas (1992) tarafından geliştirilen bilişsel yük ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, doyum için ilgili ölçekler deneysel sürecinin sonunda sadece sontest olarak uygulandığından; tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Grupların bilişsel yük puanları aritmetik ortalamaları arasında gözlenen farkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için ANOVA testi (Repeated Measures ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, gezinme uyarlaması bulunan ortamda yer alan öğrencilerin doyum düzeyleri, uyarlama olmayan ve içerik uyarlaması bulunan ortamlara göre daha yüksek bulunmuştur. Gezinme ve içerik uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerin bilişsel yüklenme durumlarının, uyarlama bulunmayan ortamlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. İçerik ve gezinme uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerin bilişsek yük puanları arasındaki fark ise anlamlı bulunmamıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla temel bileşenler (faktör) analizi tekniğinden yaralanılmış, güvenirliklerini belirlemek için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Araştırmanın tüm denencelerinin sınanmasında .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.

Anahtar Sözcükler

Hiperortam, uyarlanabilir içerik, uyarlanabilir gezinme, doyum, bilişsel yük.

TAM METİN