UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE GÖSTERGELERİ VE TEKNOLOJİ TEMELLİ UZAKTAN EĞİTİMİN BU GÖSTERGELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Nurettin Şimşek
Ankara Üniversitesi

Özet

Teknoloji temelli uzaktan eğitimin hızla yaygınlaşması nedeni ile tüm dünyada uzaktan eğitim giderek daha fazla kurumu ve bireyi ilgilendirir hale gelmiştir. Ortaya çıkan sorunların da etkisi ile uygulamaların kalitesinin sorgulanması ve geliştirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada öncelikle teknoloji temelli uzaktan eğitimin kalitesini değerlendirmede kullanılabilecek kalite göstergeleri geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı, Türkiye’deki uygulamaların geliştirilen göstergeler açısından değerlendirilmesidir. Araştırma 2011-2012 öğretim yılında, teknoloji temelli uzaktan eğitim uygulayan 23 üniversiteden 473 öğretim elemanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında alanyazındaki kalite değerlendirme yaklaşımları ve ölçütlerinden yola çıkılarak, kalite göstergelerini içeren bir veri toplama aracı hazırlanmıştır. İkinci aşamada hazırlanan aracın geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yürütülmüştür. Üçüncü aşamada, katılımcı grubun belirlenen kalite göstergelerine ve bu göstergeler açısından, teknoloji temelli uzaktan eğitim uygulamalarının mevcut durumuna ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçları teknoloji temelli uzaktan eğitimde kalitenin eğitsel etkililik, mali verimlilik, erişilebilirlik, öğretim elemanı doyumu ve öğrenci doyumu olmak üzere beş boyutta ele alınabileceğini göstermiştir. Katılımcılar bu beş boyutu ilgilendiren kalite göstergelerinden 37’sini “çok önemli” ve “vazgeçilmez önemde” bularak, onaylamışlardır. Katılımcılar, belirlenen kalite göstergeleri açısından uygulamada çeşitli sorunların varlığına işaret etmişlerdir. Sorunların daha çok eğitsel etkililik ile öğretim elemanı ve öğrenci doyumu boyutlarında yoğunlaştığı belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler

Kalite değerlendirme, Kalite göstergeleri, Teknoloji temelli uzaktan eğitim, Yükseköğretim.

TAM METİN