MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Gülçin Eroğlu
Gazi Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin kullandığı öğrenme stratejilerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Tarama modeli kullanılan araştırmada, veriler Genel Öğrenme Stratejileri anketi ile elde edilmiştir. Anket, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldıktan sonra uygulanmıştır. Araştırmanın hedef evreni 2575 kişiden oluşmaktadır. Tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 931 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin öğrenme stratejilerinden en sık “Bilişi Yönetme” stratejisini, en az sıklıkla “Duyuşsal” stratejiyi kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin cinsiyetlerine göre kullandıkları öğrenme stratejileri arasında kız öğrenciler adına anlamlı fark olduğu, ancak öğrencilerin mezun oldukları lise türleri ile öğrenme stratejilerini kullanma sıklığı arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin fakülteye ilk başladıkları yılda onların öğrenme stratejilerini belirlemeye yönelik anketlerin uygulanarak öğrencilerin kullanmayı tercih ettikleri öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve öğretim elemanlarına öğrenme ve öğretme stratejileri konularında seminerler verilmesi gibi öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Öğrenciler, Öğrenme stratejileri.

TAM METİN