REVİZE EDİLMİŞ SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Dr. Ahmet Akın
Sakarya Üniversitesi
İbrahim Demirci
Marmara Üniversitesi
Serhat Arslan
Sakarya Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği’ni (RTA; Benson & El-Zahhar, 1994) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 335 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışması 45 İngilizce öğretmeni, test-tekrar test çalışması 107 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasının sonuçları ölçeğin Türkçe ve orijinal formunda yer alan maddeler arasındaki korelasyonların .52 ile .91 arasında sıralandığını göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları yirmi maddenin orijinal formda olduğu gibi dört boyutta toplandığını ve dört boyutlu modelin iyi uyum verdiğini göstermiştir (x²=332.20, sd=160, RMSEA=.056, CFI=.92, IFI=.92, GFI=.91 ve SRMR=.051) Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları gerginlik alt ölçeği için .78, bedensel belirtiler alt ölçeği için .77, endişe alt ölçeği için .71, sınavlarla ilgisiz düşünceler alt ölçeği için .80 ve ölçeğin tamamı için .88 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 3 hafta arayla uygulanması sonucunda elde edilen test-tekrar test katsayıları alt ölçekler için sırasıyla .75, .64, .74 ve .70, ölçeğin tamamı için .65 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon katsayılarının .37 ile .58 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar, Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler

Sınav kaygısı ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı faktör analizi.

TAM METİN