BEDEN İMAJI VE REDDEDİLME DUYARLILIĞININ ÖZNEL İYİ OLUŞU YORDAMA GÜCÜ

Dr. Vesile Oktan
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özet

Öznel iyi olma birçok yaşam durumlarını ve bunlara ilişkin değerlendirmeleri kapsayan bir araştırma alanıdır. Öznel iyi oluşla ilişkili birçok değişkenin araştırıldığı ve bireyin iyi oluşu ile ilgili pek çok faktörün bulunduğunu belirtmek mümkün görünmektedir. Bireyin kabul edilirliği ile ilişkili beden imajı ve reddedilme duyarlılığı bu değişkenler arasında yer almaktadır. Kendi bedeninden memnuniyet ve kabul ergenlik döneminin önemli gelişimsel görevlerinden biridir. Aynı zamanda ergenlik dönemi, ergenin akran ve yetişkinlerden kabul görme ve onaylanma ihtiyacının yoğun olarak görüldüğü bir dönemdir. Bu nedenlerle bu çalışmanın amacı, üniversite 1. sınıf öğrencilerinin beden imajı ve reddedilme duyarlılıklarının öznel iyi oluşlarını yordayıp yordamadığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın kapsamına, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Araştırmaya gönüllü olan ve 17-19 yaş aralığında 332 öğrenci dahil edilmiştir. Bu öğrencilerin 189 kız, 143 erkektir. Çalışmada Kişisel Bilgi Formu, Vücut Algısı Ölçeği, Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği ve Öznel İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, üniversite öğrencilerinin beden imajı ve reddedilme duyarlılıklarının öznel iyi oluşlarının yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca sonuçlar özellikle beden imajının öznel iyi oluşu yordayıcılığının daha fazla olduğunu göstermiştir. Veriler literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Beden imajı, Reddedilme duyarlılığı, Öznel iyi oluş.

TAM METİN