ÜNİVERSİTELERİN TEKNOLOJİ TEMELLİ UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Melih Engin
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu makale yazarın doktora tezi araştırmasında toplanan verilerden bir kısmının özeti niteliğindedir. Araştırmada Türkiye’deki teknoloji temelli uzaktan eğitim sistemlerinin üretim, uygulama ve yönetim süreçlerinin genel karakteristikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli çerçevesinde planlanmış ve Türkiye’de teknoloji temelli uzaktan eğitim uygulayan tüm üniversitelerin uzaktan eğitim yöneticileri üzerinde gerçekleştrilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; üniversitelerin uygulamalarında, mali destek konularında görülen eksiklikler en çok kurumsal destek uygulamalarını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, yine birtakım üniversitelerde ders geliştirme, öğrenme-öğretme süreçleri, ders yapısı, öğrenci desteği, öğretim elemanı desteği ve ölçme değerlendirme ile ilgili uygulamaların yetersiz olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre uzaktan eğitim veren üniversitelerin programlarında en çok, eşzamanlı ve eşzamansız modelleri kullandıkları görülmüştür. Teknoloji temelli uzaktan eğitim programı uygulayan üniversitelerin çoğunluğu devlet, bir kısmı da vakıf üniversitesidir. Yürütülmekte olan programların düzeylerine göre öğrenci sayıları ençok lisans tamamlama düzeyindedir. Daha sonra lisans, önlisans ve en düşük yüksek lisans düzeyindedir. Doktora düzeyinde öğrenim gören uzaktan eğitim öğrencisi bulunmamaktadır. Ayrıca üniversitelerde uzaktan eğitimin koordinasyonu görevinin verildiği birimlerin oldukça çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Üniversitelerin uzaktan eğitim deneyimlerinin henüz oldukça sınırlı olduğu; internet teknolojilerinin eğitimde kullanımının yaygınlaşması ve bu teknolojiler aracılığı ile yapılan uzaktan eğitime güvenin artması ile üniversitelerin maddi getirisi de olan bu uygulamalara yöneldikleri dikkati çekmektedir.

Anahtar Sözcükler

Teknoloji temelli uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim sistemleri, Kalite değerlendir-me, Karakteristikler.

TAM METİN