ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME VE ÖĞRENMEYE YÖNELİK YETERLİKLERİNE İLİŞKİN YAŞADIKLARI SORUNLAR

Dr. Asiye Toker Gökçe
Kocaeli Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, aday öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen yeterlilikleri arasında bulunan, ‘öğretme ve öğrenme süreci yeterlilikleri’ konusunda kendilerine yönelik algılarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, öğretmenlerin öğretme ve öğrenme süreci yeterlilikleri başlığı altında yer alan becerileri yerine getirmede yaşadıkları sorunlar irdelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, internet ortamında var olan sosyal paylaşım siteleri (facebook, forumlar, vb) aracılığı ile kendilerine ulaşılabilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 95 aday öğretmen oluşmaktadır. Araştırma için gereken veri 2007-2008 öğretim döneminde elde edilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, t-testi ve ANOVA testi aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, aday öğretmenlerin sorun yaşadıkları alanlar şu şekilde belirlenmiştir: gezi gözlem yoluyla öğretim yapma; deneysel, proje yoluyla, buluş yoluyla, bilgisayar ve video ile öğretim yapma; alan uzmanına bilgi sundurma; öğrencileri bir sonraki derse hazırlama; öğretimi yönetme; pekiştirme ve caydırma listesi hazırlama; öğretim hızını öğrenciye göre ayarlama; olumsuz davranışı düzeltme ve öğrenci deneyimlerini yönetme. Öğretmenlerin söz konusu alanlarda yaşadıkları sorunlarda cinsiyet, branş, mezun olunan fakülte türü (eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi) farklılık yaratmamakla birlikte, mezun olunan bölüm fark yaratmaktadır. Ayrıca eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin, söz konusu alanlarda kendilerini fen-edebiyat fakültesi mezunu olanlara göre daha fazla sorun yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler

Aday öğretmen, Öğretmen yeterlikleri, Öğretmen sorunları, Adaylık dönemi.

TAM METİN