OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİ SUNUM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ İLE EĞİTİCİ DEĞERLENDİRMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Hatice Kumandaş
Artvin Çoruh Üniversitesi
Dr. Ömer Kutlu
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada, okulöncesi öğretmen adaylarının alanlarında kullanılan bir ölçme aracını derinlemesine inceleme ve sınıfa sunma becerilerini, öz değerlendirme ve eğitici değerlendirmeleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfında öğrenim gören 55 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler, sunu becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama anahtarı ile toplanmıştır. Analiz sonucunda okulöncesi öğretmen adayı öz değerlendirme puanlarının ortalamasının öğretim elemanı tarafından yapılan değerlendirme puanlarının ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte akademik başarısı yüksek öğretmen adaylarının öz değerlendirme puanlarının, akademik başarısı düşük öğretmen adaylarının öz değerlendirme puanlarından daha düşük olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu araştırmada, öğretmen adaylarının kendilerine öğretim elemanından daha fazla puan verdikleri, yaptıkları değerlendirmede kendi performanslarını nesnel olarak değerlendiremedikleri görülmüştür. Ayrıca akademik açıdan daha başarılı olan öğrencilerin kendilerini hedeflediklerinden daha aşağıda gördükleri akademik başarısı düşük öğrencilerin ise performansları olduklarından daha iyi algıladıkları görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının neleri yapabildiklerinin farkına varmalarını sağlayacak öğretim etkinliklerine ağırlık verilmelidir. Özellikle üniversitelerde öğretim elemanları öz değerlendirme, akran değerlendirme çalışmaları yapmaları konusunda teşvik edilmelidir.

Anahtar Sözcükler

Öz değerlendirme, Sunu yapma becerisi, Dereceli puanlama anahtarı, Okulön-cesi öğretmen adayları.

TAM METİN