PROBLEME DAYALI AĞSAL ÖĞRENMENİN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZYETERLİK ALGILARINA ETKİSİ

Arif Onan
HacettepeÜniversitesi

Özet

Bu araştırmada geleneksel Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) etkinliklerinin Ağsal öğrenme uygulamasıyla desteklenmesinin, öğrencilerin öğrenmelerinin geliştirilmesine katkısını irdelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, yordayıcı olarak alan bağımlı özyeterlik algı ölçeği seçilmiş, uygulama farklılıklarının öğrencilerinin PDÖ’ye yönelik özyeterlik algılarındaki etkileri incelenmiştir. Araştırma, bağımsız gruplarda tekrarlı ölçümler içeren 2x2'lik faktöriyel desene uygun olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni öğrenme ortamlarıdır. PDÖ’nün konusunu Endokrin Hastalıkları Ders Kurulu içerisinde yer alan “Obezite” oluşturmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni PDÖ’ye yönelik özyeterlik algısıdır. Deneysel uygulama ortamı gereksinimi için açık kaynak kodlu öğrenme yönetim yazılımı Moodle seçilmiştir. İnternet ortamında sunulan uygulama modülleri şunlardır; Tartışma, sohbet, elektronik kaynaklar, E-posta, Takvim, Danışma desteği, Wiki ve Günce. Araştırma sonuçlarına göre probleme dayalı ağsal öğrenmenin, öğrencilerin özyeterlik algılarında olumlu yönde değişiklik yarattığı söylenebilir. Ağsal öğrenme uygulaması PDÖ etkinliklerinde grup etkileşimini geliştirme,tartışma ve etkileşim süreçlerini zamana yayma olanağı sunmuştur. Ağsal öğrenmeden yararlanan grubun tartışmaları incelendiğinde, farklı yorumlara ulaşıp birbirlerine bağlam çokluğu sunabildikleri görülmüştür.

Anahtar Sözcükler

Probleme dayalı öğrenme, Ağsal öğrenme, Özyeterlik algısı, Tıp eğitimi.

TAM METİN