OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA KARŞILAŞILANYÖNETİM SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (1)

Dr. Murat Taşdan
Kafkas Üniversitesi
Rasim Tösten
Dicle Üniversitesi
Kurtuluş Bulut, Volkan Karakaya
Milli Eğitim Bakanlığı

Özet

Okullardaki problemlerin kalıcı çözümü için sorunlara problem odaklı yaklaşılması ve sorunların tüm boyutlarıyla ortaya konulması gerekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Kars’taki ilköğretim okullarında yaşanan yönetim sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda okul yönetiminde yaşanan sorunlar; öğrencilerden, öğretmenlerden, yönetimden, okul ikliminden, okul binalarından, eğitim programından, denetimden ve toplumdan kaynaklanan sorunlar olarak ele alınmıştır. İlköğretim okulu yönetim sorunlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma betimsel tarama modelinde ve nicel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Kars İli ve 7 ilçe merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 107 ilköğretim okulu yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yönetim ve Yönetici Sorunları” anketi kullanılmıştır. Bu araştırmada Kars’taki ilköğretim okul yöneticilerinin Türkiye genelinde görülen sorunlar ile benzer sorunlar yaşamak ile birlikte, Doğu Anadolu Bölgesi ve Kars’ın kendine özgü farklı sorunları da yaşadıkları görülmüştür. Toplumdan ve okul çevresinden kaynaklanan en önemli üç sorun ise “velilerin eğitim seviyelerinin düşük olması” “velilerin ekonomik durumlarının zayıf olması” ve“ailelerinden yeterli ilgi görmemeleri” bunlardan bazılarıdır.

Anahtar Sözcükler

İlköğretim okulları, Okul yöneticisi, Okul yönetimi, Yönetim sorunları.

TAM METİN