BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİREYE UYARLANMIŞ TEST YÖNTEMİ

Dr. Fatih Kezer
Kocaeli Üniversitesi

Özet

Ölçme ve değerlendirme süreci, eğitim ve öğretimle kazandırılması amaçlanan özelliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya konmasında kritik rol oynamaktadır. Ölçme ve değerlendirme amacıyla özellikle Türkiye’de ağırlıklı olarak Klasik Test Kuramı'na dayalı geleneksel kâğıt kalem testleri kullanılmaktadır. Klasik Test Kuramı'nda testten kestirilen madde ve yetenek parametrelerinin yine testin geliştirildiği gruba bağımlı olması, yapılan testlerin geçerliği ve güvenirliğinin uygulandıkları gruba bağlı olması sınırlılığını doğurmaktadır. Bu sınırlılığı ortadan kaldırarak değişmezlik özelliği ile madde ve yetenek parametrelerinin gruptan bağımsız olması ve testten elde edilen puanların daha karşılaştırılabilir olmasını sağlayan Madde Tepki Kuramı'na dayanan modeller dünyada giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bilgi ve teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte özelikle Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Uzakdoğu Ülkeleri gibi bazı ülkelerde Madde Tepki Kuramı'na dayanan testlerin kullanımı hızla artmıştır. Özellikle geniş ölçekli testlerde bu modellerin kullanımının arttığı gözlenmektedir. Dünya’da ölçme yaklaşımlarının değişimine göz atıldığında gelişen ölçme ve değerlendirme kuramlarına ayak uydurmanın yanında gelişen teknolojiye de ayak uydurulduğu görülmektedir. Dünya genelinde kullanılan Madde Tepki Kuramı'nın bir uygulaması olan Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test uygulamaları buna en güzel örnek olarak değerlendirilebilir. Bu test yöntemi ile bireylerin yetenek düzeylerine uygun, daha kısa, geçerli ve güvenilir test geliştirmek mümkün olabilmektedir. Teknolojik gelişmeler ışığında Türkiye’de geniş ölçekli testlerin gözden geçirilmesi, Madde Tepki Kuramı modelleri doğrultusunda geçerli ve güvenilir, bireylerin yetenek düzeylerine hitap eden az sayıda madde ile oluşturulmuş bireye uyarlanmış testlerin kullanımının yaygınlaştırılması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Yöntemi'nin daha iyi anlaşılması adına bu test yapısını birçok yönüyle ortaya koymaktır.

Anahtar Sözcükler

Madde tepki kuramı, Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test, Test etme.

TAM METİN