AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER

Dr. Erdem Aksoy
Çankaya Üniversitesi

Dr. Dilek Gözütok
Ankara Üniversitesi

 

Özet

Bu çalışmada öğretmen eğitimi alanında son 10 yılda ortaya çıkan dönüşümlerin belirlenmesi, öğretmen eğitimi alanında başarılı olduğu kabul edilen Finlandiya ve Singapur ile öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımların ve reformların öncüsü konumundaki A.B.D (New York) öğretmen eğitimi sistemleri incelenerek Türkiye’de öğretmen eğitimi alanında yapılacak yeniliklere katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Araştırma “A.B.D (New York), Finlandiya, Singapur ve Türkiye’de Öğretmen Eğitimindeki Dönüşümler-2000/2010” isimli doktora tezi ışığında hazırlanmıştır. Araştırma 4 ülkenin öğretmen eğitimi sistemlerinin incelendiği bir karşılaştırmalı eylem araştırmasıdır. Tarama modelinde olan araştırmada nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçlarını resmi dokümanlar ve yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturmuştur. Araştırma sonucunda incelenen dört ülkede de öğretmen eğitimi paradigması olarak politik düzeyde bireysel gelişim odaklı ve araştırma odaklı paradigmaların vurgulandığı ancak uygulamada New York, Türkiye ve Singapur’da davranışçı ve iş başında eğitim odaklı paradigmaların baskın olduğu görülmüştür. Finlandiya’da ise araştırma odaklı öğretmen eğitimi paradigmasının vurgulandığı ve başarılı bir şekilde uygulamaya yansıtıldığı görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle ülkede benimsenen ve politik düzeyde vurgulanan paradigmanın diğer ülkelerde vurgulanan popüler paradigmalar yerine ülkenin gerçekleriyle örtüşen ve günün gereklerine uyan bir paradigma olması gerektiği söylenebilir. Öğretmen eğitimi programları bağlamında ise özellikle New York ve Türkiye’de alternatif sertifika programlarının öğretmen eğitimine zarar verdiği ve öğretmenliği entelektüellikten uzaklaştırarak teknisyenlik boyutuna taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle sertifika programları uygulanmasına ivedilikle son verilmelidir.

Anahtar Sözcükler

Öğretmen eğitimi paradigması, Öğretmen eğitimi programları, Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, Hizmet içi öğretmen eğitimi.

TAM METİN