ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL VE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİN PROGRAMLAMA DİLLERİ BAŞARISINA ETKİSİ

Dr. Özel Sebetci, Gökhan Aksu
Gökhan Aksu

Adnan Menderes Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mantıksal ve analitik düşünme becerilerinin programlama dilleri başarısı üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 142 öğrenciye “Bütüncül ve Analitik Düşünme Ölçeği” ile “Mantıksal Düşünme Becerileri” ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin mantıksal düşünme becerileri ve analitik düşünme becerileri ile programlama dilleri başarısı arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizleri yoluyla saptanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistikler, faktör yük değerleri, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda analitik düşünme ile programlama başarısı arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve istatistiksel açıdan anlamlı; mantıksal düşünme ile programla başarısı arasında ise pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi için kurulan modelde ise bağımsız değişkenler analitik ve mantıksal düşünme iken bağımlı değişken programlama başarısı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen tüm katsayılar .01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin analitik ve mantıksal düşünme becerileri geliştirildiğinde programlama başarıları da artacaktır. Bu nedenle öğrencileri analitik ve mantıksal düşünmeye yöneltecek teknik ve yöntemlerin uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler

Analitik düşünme, Mantıksal düşünme, Programlama başarısı, Bilgisayar, Matematik.

TAM METİN