ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR ANLATI ANALİZİ YAKLAŞIMI OLARAK ÖYKÜ ANLATIMI

Dr. Derya Şahin
Ege Üniversitesi

Özet

Öğretmenin öğrencilerle yakın ilişkiler kurmasını ve bunları sürdürmesini sağlamak için, öğretmenin yetişkin – çocuk ilişkilerine dair temsillerini de dikkate almak gerekir. Öğretmenleri tarafından, kurdukları ilişkileri olumlu algılanan öğrencilerin okul başarısının ve uyumunun diğerlerine göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Ayrıca olumlu öğrenci – öğretmen ilişkisinin, özel eğitim alanında yüksek risk altında olan çocuklar açısından da koruyucu bir faktör olarak işlev gördüğü belirtilmektedir Öğretmenin belli bir öğrenciyle kurduğu ilişkiyi, öğrencinin davranışlarını ve öğrencinin kendisi hakkındaki düşüncelerini nasıl algıladığını belirlemek amacıyla oluşturulmuş ölçme araçları incelendiğinde, alanda yaygın olarak kullanılan güvenilir ve geçerli tek bir psikometrik ölçme aracı ile karşılaşılmaktadır. Pianta (2001) tarafından geliştirilen ve orijinal adı Student – Teacher Relationship Scale (STRS) olan “Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği”, öğrenci-öğretmen ilişkilerini değerlendirmede etkili, kolay kullanımlı bir ölçek olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı alanda ihtiyaç duyulan ve yaygın kullanımı olan “Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği” nin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik bulgularına ilişkin bir değerlendirme yapmaktır. Ölçeğin Türk örneklemdeki yapı geçerliğini değerlendirmek amacıyla faktör analizi yapılmış, ortaya çıkan faktör yapısının, orijinal faktör yapısıyla örtüştüğü belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin test-tekrar test güvenirliğine ve iç tutarlığına ilişkin bulguların da ölçeğin orijinal dilinde tekrarlanan çalışmalardan elde edilen bulgulara çok benzediği görülmüştür. Bu bulgular ölçeğin Türk örnekleminde 4-6 yaş grubundaki olağan gelişim gösteren çocuklarla çalışan öğretmenlerle ve diğer alan uzmanlarıyla kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada rapor edilen bulgular, yazarın doktora tez çalışması sırasında elde edilen verilerin bir kısmını oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler

Öğrenci-öğretmen ilişkileri, Okulöncesi dönem, Etkileşim.

TAM METİN