ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Cem Babadogan
Ankara Üniversitesi

Samal Kassenova Abay
Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi

Ayça Karasahinoglu
Ankara Üniversitesi

 

Özet

Araştırma Almatı/Kazakistan’da öğretmenlik yapan bireylerin öğrenme ve öğretme stillerini cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu ve görev yeri açısından incelemek ve ilgili değişkenler ile öğrenme ve öğretme stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Bilgin, Uzuntiryaki ve Geban, 2002; Üredi, 2006 tarafından çevrilen ve Kılıç tarafından tekrar Türkçe’ye uyarlanan Grasha-Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği (GRÖnSÖ) ve Grasha Öğretme Stilleri Ölçeği (GÖSÖ) kullanılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenlerine göre öğrenme ve öğretme stilleri arasındaki farklılıklarını belirlemek için ilişkisiz t testi uygulanmıştır. Öğrenme ve öğretme stilleri ile cinsiyet ve öğrenim durumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme stillerinin kıdeme ve görev yerine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla uygulanan ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi sonuçlarına göre kıdemi 21 yıl ve daha fazla olan öğretmenlerin işbirlikli, katılımcı, bağımlı ve bağımsız öğrenme stili ortalama puanları ile uzman, kişisel model, yol gösterici ve temsilci öğretme stili ortalama puanları, kıdemi 10 yıl ve daha az olan öğretmenlerin ortalama puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Öğrenme ve öğretme stilleri çalışılan okula göre incelendiğinde üst ve orta sosyoe-konomik düzeye sahip ilkokullarda çalışan öğretmenlerin her bir öğrenme ve öğretme stilinden elde ettikleri ortalama puanları, alt sosyo-ekonomik düzeydeki ilkokulda çalışanların ortalama puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler

Stil, Grasha-Riechmann, Öğrenme stili, Grasha, Öğretme stili, Kazakistan.

TAM METİN