ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Abdulkadir Beder, Dr. Ertuğrul Ergün

Milli Eğitim Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet

Toplumun her kesiminden insanın, özellikle de çocukların internet kullanımındaki artış, internetin ne derece güvenli kullandığı sorusunun önemini arttırmıştır. Yapılan bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin güvenli internet kullanım durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin karşılaştıkları durumlar karşısında ne derece doğru bir davranış gösterme eğiliminde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Afyonkarahisar İli Merkezinde bulunan farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip, biri özel, beş ortaokulda 2014-2015 Öğretim Yılı Güz döneminde 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 255'i (%50,7) kız, 248'i (49,3) erkek olmak üzere toplam 503 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden veri toplanması aşamasında video destekli anket çalışması uygulanmıştır. Öğrencilerin internet kullanırken karşılaşabilecekleri durumlar senaryo haline getirilmiş ve bu araştırma için hazırlanan çizimlerle videolar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) ve t-testine dayalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin güvenli internet kullanımı ile ilgili bilinç düzeyi genel olarak yüksek çıkmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha bilinçli hareket ettikleri görülmüştür. 8. sınıf öğrencilerinin bilinç düzeyinin, 6. sınıf öğrencilerine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin "Telif Hakkı İhlali" ve "Sorun Olabilecek Paylaşımlar" ile ilgili bilinç seviyelerinin düşük olduğu, "Yazılımsal Tehditler" ile ilgili kararsız kaldığı durumlar belirlenmiştir. Ortaokullardaki tüm öğrencilerimizin bilinç seviyelerinin daha yüksek çıkması için, bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda çocuklara güvenli internet kullanımı ile ilgili bilinçlendirmeye yönelik eğitsel çalışmalar planlanmalı ve yapılmalıdır.

Anahtar Sözcükler

Bilinçli internet kullanımı, Çevrimiçi güvenlik, Çevrimiçi riskler, Çocukların güvenliği, Güvenli internet kullanımı.

TAM METİN