ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİ İLE İŞ-YAŞAM DENGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dr. Kürşad Yılmaz
Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Yahya Altınkurt
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile iş-yaşam dengeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde, Aydın ilinde çalışan 412 öğretmen bulunmaktadır. Araştırma verileri, İş-Yaşam Dengesi Ölçeği ve Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri yüksektir. Öğretmenler, mesleki profesyonellik boyutları arasında en yüksek katılımı sırası ile mesleki duyarlılık, kuruma katkı, duygusal emek ve kişisel gelişim boyutlarına göstermiştir. Öğretmenlerin kişisel gelişim ve kuruma katkı ile ilgili görüşleri cinsiyete; kuruma katkı ile ilgili görüşleri branşa; duygusal emek ve kuruma katkı ile ilgili görüşleri okul türüne; kişisel gelişim, duygusal emek ve mesleki profesyonellik toplam puana ilişkin görüşleri kıdeme göre değişmektedir. Öğretmenler, iş-yaşam dengesinin iş-aile çatışması boyutunda, aile-iş çatışması boyutuna göre daha yüksek düzeyde çatışma hissetmektedir. Öğretmenlerin iş-yaşam dengesine ilişkin görüşleri cinsiyet, branş ve kıdeme göre değişmemekte; iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması boyutlarında okul türüne, iş-aile çatışması boyutunda ise eğitim durumuna göre değişmektedir. Öğretmenlerin mesleki profesyonellik ile iş yaşam dengeleri arasında düşük düzeyde ve ters yönlü ilişkiler bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler

Mesleki profesyonellik, İş-yaşam dengesi, İş-aile çatışması.

TAM METİN