UYARLANABİLİR ÖĞRETİM VE BİLİŞSEL STİLİN KAYBOLMA VE BİLİŞSEL YÜKE ETKİSİ

E. Gülnaz Cesur Demirören
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada uyarlanabilir öğretimin ve bilişsel stilin kaybolma ve bilişsel yüklenmeye etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 39 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın bağımsız değişkenlerinden ilki, uyarlanabilir olan ve uyarlanabilir olmayan şeklinde iki alt düzeye sahip, öğretim ortamıdır. İkinci bağımsız değişken, alan bağımlı ve alan bağımsız olmak üzere iki alt düzeyden oluşan bilişsel stildir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri ise kaybolma algısı ve bilişsel yüklenmedir. Araştırmanın 4 hafta süren deneysel süreci için uyarlanabilir ve uyarlanabilir olmayan iki öğretim ortamı geliştirilmiş ve bu ortamlar üzerinden öğrencilere HTML eğitimi verilmiştir. Öğrenciler önce bilişsel stillerine göre iki gruba ayrılmış, daha sonra bu öğrenciler yansız olarak uyarlanabilir ve uyarlanabilir olmayan ortamlara atanmışlardır. Uyarlanabilir ortamda öğrenci modellemesi ön bilgi düzeyine göre yapılmış, gezinim ve içerik uyarlaması bir arada kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerin yanısıra MannWhitney U ve t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, uyarlanabilir ortamda öğrenen öğrenciler uyarlanabilir olmayan ortamdakilere göre daha az kaybolmuşlar ve aynı zamanda daha az bilişsel yüklenmişlerdir. Uyarlanabilir ortamda öğrenen alan bağımsız öğrencilerin kaybolma düzeyleri ve bilişsel yükleri yine uyarlanabilir ortamda öğrenen alan bağımlı öğrencilere oranla daha düşüktür.

Anahtar Sözcükler

Uyarlanabilir öğretim, Bilişsel yük, Kaybolma, Bilişsel stil.

TAM METİN