ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ENTEGRASYONUNU ETKİLEYEN ETMENLER

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aypay
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özet

Bu makale üniversite öğrencilerinin öğrenim görmekte oldukları akademik çevreye entegrasyon düzeylerini belirlemeye çalışmaktadır. Örnekleme altı fakültedeki 17 bölümden toplam 434 öğrenci alınmıştır. Çalışmada, öğrenciler cinsiyet, alan ve bölümlere göre gruplandığında genel akademik ortam, öğretim elemanları, akademik danışmanlık ve rehberlik, sınavlar, ödev ve projeler ve akademik kuralların uygulanması gibi konularda istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler
Üniversiteler, öğrenciler, akademik etmenler, ve akademik entegrasyon.

TAM METIN