AKADEMİSYENLERİN ARAŞTIRMA ETİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Nilgün Köklü
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada, bir devlet üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin araştırma sürecine ilişkin etik olmayan davranışlar konusundaki görüşleri araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 26 maddeden oluşan anket, toplam 70 öğretim üyesine internet ortamında uygulanmıştır. Ankette yer alan toplam 26 davranışın her biri için A) etik olup olmadığı, B) kendileri tarafından gösterilip gösterilmediği ve C) meslektaşları tarafından gösterilip gösterilmediği sorulmaktadır. Akademisyenlerin tamamı 6 davranışı etik bulmamışlardır. Bunlar “verileri uydurma, araştırma verilerini değiştirme, kendisine aykırı gelen verileri yok etme, araştırma yöntemi hakkında yanlış bilgi verme, aşırma, projeye katkısı olmayan kişileri araştırma projesine ortak yazar olarak ekleme” davranışlarıdır. Çoğunluk tarafından etik bulunmayan davranış sayısı 14’tür. Meslektaşları ile yapılan tartışmalarda ortaya çıkan görüşleri araştırmasında temel alma davranışı ve aynı araştırmayı birden fazla toplantıda sunma davranışı diğerlerine göre bir parça daha etik bulunmuştur. Bundan daha fazla bir yüzde ile etik bulunan davranışa rastlanmamıştır. Akademisyenler etik olmayan davranışları, meslektaşlarından daha az gösterdiklerini düşünmektedirler. Etik olmayan davranışlara neden olan faktörler, akademisyenlerin görüşlerine göre bilimsel yetersizlik, araştırma ortamının uygun olmayışı, kolaya kaçma, denetim eksikliği, fazla yayın baskısı, psikolojik sorunlar, etik komitelerinin yetersizliği ve araştırma etiği konusundaki yetersizlikler olmuştur.

Anahtar Sözcükler
Bilimsel yanıltma, akademik araştırmacıların araştırma etiği, etik olmayan araştırma davranışı.

TAM METIN