ÖFKE YÖNETİMİ BECERİLERİ PROGRAMININ ERGENLERİN ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Arş. Gör. Fulya Cenkseven
Çukurova Üniversitesi

Özet

Bu deneysel çalışmada bilişsel davranışsal yaklaşım temel alınarak hazırlanan öfke yönetimi becerileri programının ergenler üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Öfke düzeyi yüksek olan ergenler üzerinde yapılan araştırmanın deney ve kontrol grupları 13’er kişiden oluşmaktadır. Ergenlerin öfke ve saldırganlık düzeylerini belirlemek için “Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği” ve “Saldırganlık Envanteri” ön ölçüm, son ölçüm ve izleme ölçümünde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının ön ölçüm ve son ölçüm -içe yönelik öfke dışında- sürekli öfke, dışa yönelik öfke, öfke kontrol ve saldırganlık puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklar belirlenmiştir. Deney grubuna dört ay sonra uygulanan izleme ölçümü sonucunda son ölçüm ve izleme ölçümü puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler
Öfke, öfke yönetimi becerileri programı, saldırganlık, bilişsel-davranışçı yaklaşım, ergen.

TAM METIN