BİLGİSAYAR VE SINIF ORTAMINA DAYALI DURUMLU ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TRANSFER BECERİLERİNE ETKİSİ

Dr. İbrahim Gökdaş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özet

Araştırma, yapıcı öğrenme yaklaşımı kapsamında yer alan durumlu öğrenmenin sınıf ortamı ve bilgisayar ortamında uygulanmasının öğrenci başarısına ve öğrenilenlerin transferine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için gerekli verilerin toplanması sürecinde temel olarak 2x5’lik karışık desen uygulanmıştır. Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (AÜEBF) ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi (GÜEF) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerinden oluşan 48 denek üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda durumlu öğrenme yaklaşımının her iki ortamda da başarıyı artırdığı bulunmuştur. Ancak sınıf ortamındaki başarı düzeyi bilgisayar ortamına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Her iki gruba uygulanan ara uygulama testlerinden elde edilen başarı puanları sınıf ortamı lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bilgisayar ortamında öğrenilenlerin daha kalıcı olduğu ve transfer düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sınıf ortamında öğrenilenlerin ise kalıcılığının sontest puanına göre anlamlı düzeyde düştüğü belirlenmiştir. Sınıf ortamında öğrenme transferi olumlu etkilemiştir.

Anahtar Sözcükler
Durumlu öğrenme, öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi, transfer.

TAM METIN