ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN SİSTEMATİK KULLANIMINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Memet Ali Tüy
Milli Eğitim Bakanlığı

Özet

Bu araştırmanın amacı, Müfredat Laboratuvar Okulları Modeli kapsamındaki ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim teknolojilerinin sistematik kullanımı ile ilgili davranışlarını incelemektir. Araştırma, genel tarama modelindedir, veriler anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın evreni, Müfredat Laboratuvar Okulları Modeli kapsamındaki 61 lisede görev yapan 4127 branş öğretmeninden oluşmaktadır. Örneklem ise, 61 lisenin içinden şans yoluyla belirlenen 34 lisede görev yapan 1705 branş öğretmeninden oluşmaktadır. Anket yoluyla toplanan verilerin SPSS paket programıyla frekans (f), yüzdeleri (%) bulunmuş ve kaykare (?2) tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ankete cevap veren öğretmenlerden; kadın olan, lisans eğitimini tamamlayan eğitim teknolojisi öğrenimi gören, okuttuğu sınıf mevcudu 10 ile 30 arasında olan Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen liselerinde görev yapanların derslerinde öğretim teknolojilerinden daha çok yararlandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler
Teknoloji, öğretim teknolojisi, ASSURE Modeli.

TAM METIN