YARATICI DRAMA EĞİTİMİNE KATILMA VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN DRAMAYA YÖNELİK TUTUMLARA ETKİSİ

Dr. Ayşe Okvuran
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu araştırma drama eğitimi almış bireylerin dramaya yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Yaratıcı Drama Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin boyutları dramaya yönelik genel tutumlar, bireylerin kendilerine yönelik tutumları ve dramaya yönelik eleştirel tutumlardır. Araştırma grubu drama eğitim almış olan 240 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Verilerin analizinde Kruskall Wallis H-Testi Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları drama eğitimi süresi artıkça yaratıcı dramaya yönelik olumlu tutumların arttığını göstermiştir.

Anahtar Sözcükler
Drama, tutum, dramaya yönelik tutum düzeyi

TAM METIN