REHBERLİK DERSİ ALAN VE ALMAYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİN ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Seher A. Sevim
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada, Rehberlik dersi alan ve almayan öğretmen adayları disiplin anlayışları açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma, Rehberlik dersi alan ve almayan İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Rehberlik dersini alan grup 87 kişi, Rehberlik dersini almayan grup ise 46 kişidir. Veriler, Şimşek (2000) tarafından geliştirilen Öğretmen Disiplin Ölçeği ile toplanmıştır. Öğretmen Disiplin Ölçeği ikisi otoriter tutumu diğer ikisi demokratik tutumu temsil eden dört boyuttan meydana gelmektedir. “Baskıcı-Aşırı Denetleyici Disiplin” ile “İtaate Dayalı Disiplin” alt boyutları otoriter disiplin anlayışını, “Eşitlik Anlayışına Dayalı Disiplin” ile “Öğrenci Merkezli Disiplin” ise demokratik disiplin anlayışını temsil etmektedir. Verilerin analizinde bağımsız gruplara uygun t testi kullanılmıştır. Rehberlik dersi alan öğretmen adaylarının demokratik disiplin anlayışına sahip oldukları belirlenmiştir. Öte yandan, Rehberlik dersi alan ve almayan grupların “İtaate Dayalı Disiplin” anlayışları anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Anahtar Sözcükler
Öğretmen adayı, disiplin anlayışı, Rehberlik dersi.

TAM METIN