LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (LES) VE DİĞER KABUL ÖLÇÜLERİNİN YORDAMA GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Emrah Tokat
Milli Eğitim Bakanlığı
Dr. Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına girişte kullanılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), mülakat puanı, lisans diploma notu (LDN) ve bunlara dayalı bileşik değerlendirme sonucunun (BDS), yüksek lisans başarı not ortalamalarını (YLBNO) yordamadaki güçlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma, bir enstitünün yüksek lisans programlarına kayıtlı 251 öğrencinin bilgileri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Analizler sonucunda, YLBNO ile; (1) LES puan türleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır; (2) Mülakat puanları arasında tüm ve tezli grup için düşük düzeyde anlamlı ilişkiler bulunurken, tezsiz grup için anlamlı bir ilişki bulunamamıştır; (3) LDN arasında genel ve tezsiz grup için anlamlı bir ilişki bulunmazken, tezli grup için düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur; (4) BDS arasında düşük ancak, anlamlı ilişkiler bulunmuştur; (5) Ayrıca, YLBNO’larını yordamada, tüm grup için, LES-EA ve mülakat puanlarının; tezli grup için ise, sadece mülakat puanlarının anlamlı düzeyde katkılarının olduğu saptanmıştır. Bulgular literatüre dayalı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, lisansüstü eğitim, yordama geçerliği.

TAM METIN