ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KORKU DÜZEYLERİ

Dr. Fulya Yüksel - Şahin
İstanbul Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma, 237 ortaöğretim öğrencisi ve 244 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 481 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veri elde etmek için “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”nin “Korku” alt ölçeği ve “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Toplanan veriler, bağımsız gruplarda t-testi, Kruskall Wallis varyans analizi ve Games-Howell Testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, 237 ortaöğretim öğrencisinin cinsiyete, Matematik dersi başarı düzeyine ve algılanan anne baba tutumlarına göre matematik korku düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, cinsiyetin matematik başarısında önemli olduğu inancına göre ise matematik korku düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 244 üniversite öğrencisinin Matematik dersi başarı düzeyine ve algılanan anne-baba tutumlarına göre matematik korku düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, cinsiyete ve cinsiyetin matematik başarısında önemli olduğu inancına göre ise matematik korku düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Sözcükler
Matematik korkusu, matematik kaygısı.

TAM METIN