ÇOCUK YUVASINDA YAŞAYAN 9-13 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DEPRESYON VE BENLİK KAVRAMI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Dr. Ayşe Ocakcı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Meltem Kürtüncü
Marmara Üniversitesi

Özet

Çalışma, çocuk yuvasında yaşayan 9-13 yaş grubu çocuklarda benlik kavramı ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, betimsel bir araştırma olarak planlanıp gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar, İstanbul il merkezindeki çocuk yuvalarında kalan 9-13 yaş grubu çocuklardan seçilmiştir. Katılımcı sayısını, rastgele seçilen üç yuva ve burada bulunan 132 çocuk oluşturmuştur. Bu çocukların depresyon düzeylerini değerlendirmek için “Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği” (ÇDÖ) ve benlik kavramı düzeylerini belirlemek için de “Piers-Harris’in Çocuklarda Öz-Kavram Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek puanı 0-80 arasında olup, yüksek puan olumlu benlik kavramı göstergesidir.

Çocukların %99.2’sinin depresyon puanının kesim puanının üstünde olduğu görülmüştür. Çocukların öz-kavram ölçeği toplam puan ortalaması 47.27 ± 10.26 olarak belirlenmiştir. Öz-kavram puanları ile ÇDÖ puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Aynı zamanda çocukların okul başarı durumu arttıkça toplam öz-kavram ölçek puanlarının da arttığı saptanmıştır. Cinsiyet açısından öz-kavram ölçek puanları arasında fark bulunamamıştır.

Anahtar Sözcükler
Çocuk, depresyon, benlik kavramı, çocuk yuvası.

TAM METIN