İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM MEVZUATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi
Ankara Üniversitesi

Özet

Tüm kamu kurumu yöneticileri gibi eğitim kurumu yöneticileri de çalıştıkları örgütleri mevzuata uygun bir şekilde yönetmekten sorumludurlar. Bu çalışma ilköğretim okulu yöneticilerinin eğitim mevzuatının yeterliğine ve okul yönetiminde mevzuatı uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2003-2004 Öğretim Yılında Ankara ili sınırları içindeki ilköğretim okullarında görev yapan 150 ilköğretim okulu yöneticisinden veri toplama aracını yanıtlamaya istekli 142 okul yöneticisi (müdür ve müdür yardımcısı) oluşturmuştur. Katılımcılardan konu ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracıyla görüşlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Okul yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri, yazılı olarak alındığı için, verilerin analizinde nitel araştırma tekniği olan “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların yarısından fazlası hem eğitim mevzuatını yeterli bulmadığını hem de bu mevzuatı uygulamada sorun yaşadığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar eğitim mevzuatının güncel ve dilinin sade olmamasından yakınmışlar ve mevzuatın hazırlık çalışmaları sırasında ve uygulamaya konulmasında bu düzenlemelerden etkileneceklerin görüşlerinin alınmaması sonucu uygulamada sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Katılımcılar, eğitim mevzuatının dağınıklığından, sık sık değişmesinden ve mevzuatta yer alan bazı ifadelerin yoruma açıklığından dolayı sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar eğitim mevzuatında yöneticilerin yetkilerinden çok sorumluluklarının vurgulandığını, yetki azlığının da onları yaptırımları uygulamada zor duruma soktuğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar, eğitim mevzuatının uygulanmasında yaşanan sorunların, eğitim mevzuatının başta yöneticiler olmak üzere öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve hatta veliler tarafından yeterince bilinmediğinden kaynaklandığını da ifade etmişlerdir.

Anahtar Sözcükler

Eğitim mevzuatı, ilköğretim okulu, okul yöneticisi.

TAM METIN