DERS KİTAPLARINDAKİ GRAFİK TASARIMIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE DERSE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

Dr. Gülgün Bangir Alpan
Gazi Üniversitesi


Özet

Bu araştırmada, ders kitaplarına yönelik grafik tasarım ilkeleri belirlenerek, bu ilkeler ışığında düzenlenen kitapçığın öğrenci başarısına ve derse ilişkin tutumlarına etkisi saptanmıştır. Araştırmaya 288 ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. 151 öğrenci ders kitaplarına yönelik grafik tasarım ilkeleri ışığında düzenlenen kitapçığı kullanırken, 137 öğrenci de okullarınca dağıtılan ders kitaplarını kullanmıştır. 2x4’lük deney deseninin kullanıldığı araştırmada, başarı testi ve derse yönelik tutum ölçeği, öntest, sontest olarak araştırmanın başında ve sonunda öğrencilere verilmiştir. Deneyden üç hafta sonra Kalıcılık 1, on hafta sonra da Kalıcılık 2 testleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, ders kitaplarına yönelik grafik tasarım ilkeleri ışığında düzenlenen kitapçığın öğrencinin dersteki başarısını olumlu etkilediği yönündedir. HB (Hayat Bilgisi) dersine yönelik çoğunlukla olumlu tutum içinde olan öğrencilerde deney sonrasında anlamlı derecede tutum değişikliği olmamıştır.

Anahtar Sözcükler

Ders kitabı, grafik tasarım, görsel tasarım, görsel öğrenme

TAM METIN