SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İÇERİKLE İLGİLİ GÜÇLÜKLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNMELERİ*

Figen Yünlü
İzmit Kazım Karabekir İlköğretim Okulu
Dr. Mustafa Sağlam
Anadolu Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Müzik dersine ilişkin görüşleri, içerik ile ilgili güçlükleri ve eğitim gereksinmelerinin belirlenmesidir. Çalışma, 2000-2001 öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki 40 ilköğretim okulunda görev yapan 519 sınıf öğretmeninden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri, sınıf öğretmenlerine uygulanan anketle toplanmıştır. Toplam 32 maddeden oluşan anketle, sınıf öğretmenlerinin Müzik dersine ilişkin genel görüşleri alınmış, Müzik dersinin içeriğini oluşturan konularda karşılaştıkları güçlükler ortaya konmuştur. Bu güçlüklerle ilgili verilere dayalı olarak sınıf öğretmenlerinin eğitim gereksinmeleri saptanmıştır. İstatistiksel teknik olarak sayı ve yüzdeler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin Müzik dersinin önemi, işlevi, kapsamı konularında önemli güçlüklerinin olduğu ve bu güçlüklere dayalı eğitim gereksinmeleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler

Müzik eğitimi, ilköğretim, eğitim gereksinmesi

TAM METIN