OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ BİLGİSAYAR VE INTERNET KULLANMAYA YÖNLENDİRME DÜZEYLERİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet Barış Horzum
Ankara Üniversitesi
Erkan Yaman
Marmara Üniversitesi
Havva Yaman
Marmara Üniversitesi

Özet

Bu araştırma, okul yöneticilerinin öğretmenleri bilgisayar ve internet kullanımına yönlendirme düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için gerekli veriler, internet üzerinden bilgi transferine yönlendirme, bilgi teknolojilerini kullanmaya yönlendirme, kişisel gelişim ve yazışmalar için bilgisayar kullanımaya yönlendirme gibi üç faktörden oluşan bir ölçek aracılığı ile toplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık (Cronbach Alpha) katsayısı 0,97’dir. Araştırma Sakarya’da görev yapan 199 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin, erkek öğretmenleri kadın öğretmenlere göre internet üzerinden bilgi transferine ve kişisel gelişim ve yazışmalar için bilgisayar kullanımına daha çok yönlendirdikleri; branş öğretmenlerini ise sınıf öğretmenlerine göre internet üzerinden bilgi transferine, bilgi teknolojilerini kullanmaya ve kişisel gelişim ve yazışmalar için bilgisayar kullanmaya daha fazla yönlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmada, okul yöneticilerinin öğretmenleri bilgisayar ve internet teknolojilerinin kullanımına yönlendirici tutum ve davranışlarda bulunmasının çağdaş eğitime getireceği katkılar dile getirilmiş, öğretmenlere yönelik bilgisayar kullanımı için hizmet içi eğitim kursu sayısının artırılması ve okullarda öğretmenleri bilgisayar ve internet kullanımına yönlendiren okul yöneticilerine teşvik ve ödül sistemi getirilmesi gibi birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler

Okul yöneticisi, öğretmen, bilgisayar ve internet kullanımı, yönlendirme.

TAM METIN