BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Zeynep Hamamcı
Gaziantep Üniversitesi
Dr. Baki Duy
İnönü Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada bilişsel davranışcı yaklaşıma dayalı sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ve fonksiyonel olmayan tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın denekleri Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna devam eden 12 öğrencidir. Araştırmada deneklerin yalnızlık düzeyleri UCLA Yalnızlık Ölçeği, fonksiyonel olmayan tutumları da Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) ile değerlendirilmiştir. Ölçme araçları deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesinde, uygulamanın bitiminden bir hafta ve 6 ay sonra olmak üzere üç kez uygulanmıştır. Araştırmada deney grubu ile 10 oturumdan oluşan bir grupla psikolojik danışma uygulaması yapılırken, kontrol grubuna hiçbir işlem uygulanmamıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi, İşaretli Sıralar testi ve Friedman testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, uygulamanın bitiminden bir hafta sonra deney grubunda yer alan bireylerin kontrol grubundaki bireylere göre yalnızlık düzeylerinin ve fonksiyonel olmayan tutumlarının azaldığı ancak 6 ay sonra yapılan izleme ölçümünde deney ve kontrol grubu arasında yalnızlık düzeyleri ve fonksiyonel olmayan tutumları açısından anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler

Sosyal beceri eğitimi, bilişsel davranışçı yaklaşım, yalnızlık, fonksiyonel olmayan tutumlar ve üniversite öğrencileri.

TAM METİN